VAN BERGEN ADVIES & ORGANISATIE
ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY REGLEMENT / VERWERKERSOVEREENKOMST


Bedrijfsgegevens:
Van Bergen Advies & Organisatie
Boerlaan 18, 9321 XD Peize
Emailadres: info@vbergenadvies.nl
Website: www.vbergenadvies.nl
Kamer van Koophandelnummer: 62016318

Artikel 1 Algemeen
1.1. Van Bergen Advies & Organisatie, ("Van Bergen") is een gespecialiseerd advieskantoor (eenmanszaak) met een gedegen kennis en ruime ervaring in de transport en logistieke sector. Het doel van Van Bergen is het adviseren en helpen met organiseren van transportbedrijven.
1.2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Van Bergen, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Van Bergen werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Van Bergen zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wiens handelen en/of nalaten Van Bergen aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 De overeenkomst
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die door Van Bergen worden verstrekt, op alle door of met Van Bergen gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, alsmede op alle rechtshandelingen en door Van Bergen verrichte werkzaamheden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand met Van Bergen als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door één bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW dat voor dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
2.3. Het staat Van Bergen vrij om verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers van Van Bergen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 3 Tarieven en betaling
3.1. Van Bergen kent zowel een jaarabonnement als het verrichten van werkzaamheden op basis van een uurtarief.
3.2. In geval van gebruikmaking van het jaarabonnement wordt het abonnement voor het komende jaar aan de opdrachtgever bevestigd en toegezonden. De duur van het abonnement bedraagt een jaar vanaf het moment van overeenkomen van het abonnement.
3.3. In geval van het verrichten van werkzaamheden op basis van een uurtarief wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Van Bergen vast te stellen uurtarieven. Alle door Van Bergen aan een opdracht bestede tijd wordt in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten, waarbij een minimum van 15 minuten per verrichting wordt gehanteerd. Dit geldt eveneens voor reistijd die in verband met de werkzaamheden wordt besteed.
3.4. Betaling van facturen van Van Bergen dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.5. De werkzaamheden worden in beginsel na afloop van elke kalendermaand gefactureerd. De factuur is in het algemeen opgebouwd uit honorarium en btw. Eventuele kosten die door derden aan Van Bergen in rekening worden gebracht, worden direct doorberekend. Over het honorarium is 21% btw verschuldigd.
3.6. Indien een factuur ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan kan Van Bergen, na de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld, zijn werkzaamheden opschorten. Van Bergen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze opschorting van werkzaamheden.
3.7. Van Bergen heeft het recht het door hem gehanteerde basisuurtarief en de door hem gehanteerde reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Van Bergen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste factuur die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.
3.8. Het aantal aan de werkzaamheden bestede uren wordt door Van Bergen bijgehouden, inclusief aantekeningen over de aard van de verrichte werkzaamheden. Een specificatie daarvan kan te allen tijde worden verstrekt. Er kan bij de aanvang van de opdracht een voorschot in rekening worden gebracht. Dit voorschot dient ter dekking van direct te maken kosten, alsmede ter gedeeltelijke dekking van onderhanden werk. Het voorschot, vermeerderd met btw, blijft gedurende de gehele periode van de dienstverlening als zodanig geboekt en wordt verrekend met de eindfactuur.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Van Bergen leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van Bergen wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Van Bergen in het betreffende geval heeft. Op verzoek wordt een kopie van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever toegezonden.
4.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak gedurende het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (ex btw) is gefactureerd en daadwerkelijk is ontvangen door Van Bergen.
4.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Van Bergen ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
5.2. De opdrachtgever vrijwaart Van Bergen en zijn eventuele hulppersonen van vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Van Bergen ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5.3. De opdrachtgever dient facturen tijdig (zie artikel 3) te voldoen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor opdrachtgevers die als consument kunnen worden aangemerkt gelden de incassotarieven conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Voor niet-particulieren hanteert Van Bergen een incassotarief van 15% van de te vorderen hoofdsom, vermeerderd met wettelijke handelsrente, waarbij de opdrachtgever een minimumbedrag aan incassokosten van € 250,00 exclusief BTW per openstaande factuur verschuldigd is.
5.4. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever komen indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 6 Inschakeling van derden
6.1. De keuze van eventueel door Van Bergen in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Van Bergen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Van Bergen.
6.2. De kosten voor het inschakelen van derden komt voor rekening van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en Van Bergen daar voorafgaand schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
6.3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Van Bergen ervan uit en bevestigt hij zo nodig bij dezen, dat alle hem gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij, zal de ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.
7.2. De partijen staan er jegens elkaar voor in dat de in lid 1 bedoelde personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
7.3. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die al openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam, of naderhand is geworden.
7.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8 Privacy & persoonsgegevens
8.1. Van Bergen kan persoonsgegevens van opdrachtgever verwerken in het kader van de volgende doeleinden:
a. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever;
c. Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.
8.2. Van Bergen is gerechtigd de persoonsgegevens in het kader van de in het vorige lid genoemde doeleinden te verstrekken aan eventueel aan Van Bergen gelieerde ondernemingen, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.
8.3. Eventuele medewerkers die onder gezag van Van Bergen handelen en die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. Van Bergen zal zich ervoor inspannen dat de eventuele derden die door hem worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van de gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen persoonsgegevens.
8.4. Indien Van Bergen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van en/of ten behoeve van de opdrachtgever verwerkt, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Van Bergen fungeert hierbij als verwerker. Hierop zijn de bepalingen als hierna vermeld in het hoofdstuk ‘Privacy/verwerking’ van toepassing.

HOOFDSTUK PRIVACY/VERWERKING

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens
9.1. Voor zover Van Bergen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens voor de opdrachtgever verwerkt, wordt Van Bergen (mogelijk) als verwerker aangemerkt in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (artikel 4 lid 8), hierna: ‘AVG’. In dat geval gelden deze algemene voorwaarden tevens als verwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG. Om die reden worden onderhavige algemene voorwaarden hierna tevens ‘verwerkersovereenkomst’ genoemd.

Artikel 10 Verplichtingen verwerker
10.1. Van Bergen voldoet (als ‘verwerker’) bij de uitvoering van de verplichtingen van deze verwerkersovereenkomst aan de toepasselijke privacywetgeving. De opdrachtgever (als ‘verwerkingsverantwoordelijke’) heeft het recht om ter zake redelijke aanwijzingen te geven aan Van Bergen.
10.2. Van Bergen Verwerkt persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van de opdrachtgever, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid. Van Bergen zal de persoonsgegevens die hij voor de opdrachtgever verwerkt niet voor andere doeleinden verwerken dan expliciet overeengekomen tussen de opdrachtgever en Van Bergen. In een bijlage wordt door de opdrachtgever beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en de aard en het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Van Bergen houdt een schriftelijk register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die hij ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.
10.3. Van Bergen stelt de opdrachtgever onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de toepasselijke privacywetgeving.
10.4. Van Bergen verschaft zijn medewerkers of door hem ingeschakelde personen enkel toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en deze verwerkersovereenkomst en waarborgt dat de betreffende personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.
10.5. Van Bergen zal de persoonsgegevens enkel buiten Nederland verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Indien Van Bergen de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengt, zal Van Bergen er voor zorg dragen dat dit conform de toepasselijke privacywetgeving geschiedt.
10.6. Van Bergen zal geen persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of in overeenstemming met een wettelijke verplichting, in welk geval Van Bergen de opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis stelt van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
10.7. Van Bergen stelt de opdrachtgever alle informatie ter beschikking die nodig is om te kunnen voldoen aan diens wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Van Bergen en maakt audits, waaronder inspecties door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever gemachtigde controleur, mogelijk en draagt eraan bij.
10.8. Van Bergen meldt zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever, als Van Bergen:
a. Om welke reden dan ook niet kan voldoen aan zijn verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst; of:
b. Zich bewust wordt van omstandigheden of veranderingen in de toepasselijke privacywetgeving die het nakomen van zijn verplichtingen onder de verwerkersovereenkomst substabtieel bemoeilijken.

Artikel 11 Melding datalekken
11.1. Van Bergen brengt de opdrachtgever zonder onredelijke vertraging op de hoogte, en in elk geval niet later dan 48 uur na de ontdekking van een (vermoedelijk) datalek, als Van Bergen weet of redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat een datalek heeft plaatsgevonden, waaraan de persoonsgegevens van de opdrachtgever zijn blootgesteld.
11.2. De kennisgeving als bedoeld in lid 1 bevat in ieder geval:
a. Tijdstip van ontdekking, c.q. het vermoeden van het bestaan van een datalek;
b. De aard van het datalek en de voortgang van een eventueel onderzoek naar het datalek;
c. Op wat voor persoonsgegevens het datalek betrekking heeft;
d. De hoeveelheid persoonsgegevens van de opdrachtgever waarop het datelek betrekking heeft;
e. De daadwerkelijke en mogelijke nadelige gevolgen van het datalek voor de bescherming van persoonsgegevens en voor de betrokkenen;
f. De instanties waar, naast Van Bergen, meer informatie over het datalek kan worden verkregen;
g. De maatregelen die door Van Bergen getroffen zijn of die Van Bergen voorstelt om de negatieve gevolgen van het datalek te beperken en te verhelpen.
11.3. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.
11.4. In het geval van een datalek, dient Van Bergen aan de opdrachtgever, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de opdrachtgever in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast treft Van Bergen onverwijld maatregelen ten behoeve van beperking van mogelijke schade ten gevolge van het datalek. Verder werkt Van Bergen op verzoek van de opdrachtgever redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van betrokkenen.

Artikel 12 Verzoek tot inzage in persoonsgegevens
12.1. Van Bergen dient de opdrachtgever te informeren over alle verzoeken met betrekking tot inzage in de persoonsgegevens die rechtstreeks van een betrokkene zijn ontvangen. Van Bergen zal enkel op verzoek van de opdrachtgever zelf gevolg geven aan een dergelijk verzoek.
12.2. Van Bergen handelt alle verzoeken om inlichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
12.3. Van Bergen zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan inzageverzoeken of verzoeken tot verwijdering, wijziging of correctie van persoonsgegevens, alsmede aan enig ander verzoek of klacht voor zover die in verband staat met de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de toepasselijke privacywetgeving. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Artikel 13 Subverwerkers
13.1. Van Bergen mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever een subverwerker (onderaannemer) inschakelen bij de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst. Van Bergen is daarbij volledig aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enig handelen of nalaten van subverwerker in verband met de verwerking, alsof dit handelen of nalaten het handelen of nalaten van Van Bergen betreft.
13.2. Van Bergen draagt er zorg voor dat de subverwerkers contractueel gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen in verband met de verwerking als die waar Van Bergen op grond van deze verwerkersovereenkomst aan is gebonden.

Artikel 14 Beveiliging
14.1. Van Bergen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen te allen tijde een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden wordt met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen afgezet tegen de risico’s en de aard van de persoonsgegevens die Van Bergen verwerkt.
14.2. De maatregelen die Van Bergen onderhoudt ten tijde van het ondertekenen van deze verwerkersovereenkomst zijn nader gespecificeerd in een register. Van Bergen zal deze maatregelen regelmatig, en minimaal een keer per jaar of zo vaak als nodig, testen en beoordelen of de maatregelen nog een passend beveiligingsniveau garanderen.
14.3. Van Bergen rapporteert minimaal eens per jaar, en daarnaast op verzoek van de opdrachtgever, over de beveiliging van de persoonsgegevens. Indien Van Bergen de beveiligingsmaatregelen op een ingrijpende wijze wijzigt, zal Van Bergen de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1. In het geval dat Van Bergen aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade. Verder is de aansprakelijkheid van Van Bergen beperkt tot maximaal het bedrag als bedoeld in artikel 4.
15.2. Van Bergen is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gederfde omzet of reputatieschade.
15.3. De opdrachtgever zal zich houden aan de toepasselijke privacywetgeving. De opdrachtgever vrijwaart Van Bergen tegen aanspraken van derden, waaronder betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst of enige overtreding door de opdrachtgever in de toepasselijke privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) en schade van Van Bergen (waaronder mede begrepen eventuele door de toezichthouder opgelegde boetes) vergoeden.

Artikel 16 Beëindiging
16.1. Deze verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt of, voor zover nodig ter nakoming van de afspraken uit de verwerkersovereenkomst en/of indien hier in de overeenkomst nadere afspraken zijn gemaakt, op een later in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdstip.
16.2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, zal Van Bergen in geval van beëindiging van deze verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk alle aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan de opdrachtgever retourneren, alle digitale kopieën van persoonsgegevens vernietigen, en aan de opdrachtgever verklaren dat hij dit heeft uitgevoerd en hiervan desgevraagd bewijs overleggen.
16.3. Indien naar het redelijk oordeel van Van Bergen een zelfstandige wettelijke verplichting het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de persoonsgegevens door Van Bergen verbiedt of beperkt zal hij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die de opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
16.4. Van Bergen zal in dat geval conform deze verwerkersovereenkomst zorg blijven dragen voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens niet verwerken behalve ter voldoening aan zijn bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Van Bergen is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Bergen is gevestigd. Niettemin heeft Van Bergen het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.